Кликнете върху връзката, за да изтеглите документа.

Закон за Търговски регистър, последни изменения ДВ бр.34 от 29.04.2011г.

Коментар на промените в

 Закона за Търговски регистър в сила от 03.05.2011 година

Накратко основните промени в Закона за търговския регистър (ЗТР) са свързани с:

1. Подробна дефиниция на понятията „търговски регистър“, предвиждаща защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (чл. 2 от ЗТР), както и регламентиране на принципи на търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпът до Търговския регистър (чл. 2а от ЗТР);

2. Въведен е регистриран достъп до делото на търговеца. Досега достъпът беше анонимен и широко достъпен, предразполагащ към множество злоупотреби с лични данни. С промените достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез универсален електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп – по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4 от ЗТР;

3. Въведено е изискването акционерните дружества (АД) и командитните дружества с акции (КДА) да подават заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове само по електронен път (чл. 17, ал. 2 от ЗТР);

4. Удължени са сроковете за произнасяне на длъжностните лица по регистрацията по заявленията за вписване и за заличаване, по заявленията за обявяване на актове и на годишните финансови отчети (чл. 19, ал. 2 и 3 от ЗТР);

5. Много важно нововъведение е възможността за отстраняване на допуснати от заявителя нередности при подаване на съответното заявление (чл. 22, ал. 4 от ЗТР). С това се цели да се намалят отказите за дребни нередности и технически грешки, а с това и плащането на повторни такси, което би облекчило потребителите;

6. Създаден е механизъм за:

– заличаване на едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срок до 31 декември 2011 г. (§ 5, ал. 1 и 4 , § 5г, ал. 2 от ПЗР на ЗТР);

– прекратяване на дейността на капиталовите дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в срок до 31 декември 2011 г. (§ 5, ал. 2 – 7 от ПЗР на ЗТР), като Агенцията по вписванията оповестява на електронната си страница списъци на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, както и списък на търговските дружества и кооперациите, за които не е поискана пререгистрирация в законоустановения срок. С обявяването на тези списъци всички държавни учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция по приходите се считат за уведомени (§ 5, ал. 6 от ПЗР на ЗТР);

7. Създаване на възможност за всяко заинтересувано лице по смисъла на т. 4 от §1 на ДР на ЗТР да може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон (ТЗ) на търговец от обявения на електронната страница на агенцията списък в срок до 31 януари 2015 г. След 31 януари 2017 г. агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите:

– за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация;

– за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице;

– за които не е открито производство по несъстоятелност. Агенцията обявява списък на заличените търговски дружества и кооперации на електронната си страница (§ 5а – 5г от ПЗР на ЗТР).

 

Промените са в сила от 01. 01. 2012 г., с изключение на:

– нововъведената дефиниция на понятието “заинтересувано лице“ (т. 4 от § 1 на ДР на ЗТР);

– новата редакция на разпоредбата на ал. 13 на § 4 от ПЗР нa ЗТР, които са в сила от 03. 05. 2011 г.