Кликнете върху връзката, за да изтеглите документа.

Закон за счетоводството-последни изменения ДВ бр. 34 от 29.04.2011 г.

Коментар на промените в

 Закона за счетоводството в сила от 03.05.2011 година

Представяме Ви няколко промени в Закона за счетоводството:

С § 14 от ПЗР на ЗИДЗТР се направени отделни промени в Закона за счетоводството (ЗСч). Промените са в сила от 03. 05. 2011 г. и включват:

1. Поетапен ред за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър от съответните търговци:

– едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;

– дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;

– всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година (чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч);

2.Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не прилагат разпоредбите за публикуване на годишните финансови отчети, предвидени в чл. 40 от ЗСч (чл. 40, ал. 8 от ЗСч). Създадена е и преходна разпоредба съгласно, която едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и 2 на § 9а от ПЗР на ЗСч по отношение на актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен независим финансов одит (§ 9а, ал. 6 от ПЗР нa ЗСч);

3. Намаляване на долната граница на санкцията за неспазване на изискването за публикуване на годишните финансови отчети (чл. 47, ал. 3 от ЗСч).

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2011 година

Името и фамилия на съставителя отпадат като задължителен реквизит на първичния счетоводен документ по чл. 7, ал. 1 от ЗСч (т. 5 на чл. 7, ал.1 от ЗСч – отм.);

  1. Отменя се изискването при съставяне на първичните счетоводни документи чрез технически средства подписите по чл. 7 да се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (чл. 8 от ЗСч – отм.);
  1. Приета е нова разпоредба на закона, според която – предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финан¬сови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните по¬тоци и отчет за собствения капитал (нова ал. 5, чл. 26 от ЗСч).Новата разпоредба се прилага и по отношение на годишните финансови отчети за 2010 година (§ 30 от ПЗР на ЗИДЗКПО);
  1. Редакционни поправки в чл. 42, ал. 2 от ЗСч относно начина на съхраняване на счетоводната информация и в § 1, т. 6 от ДР на ЗСч при дефиницията на „Международни счетоводни стандарти”.

Промените са в сила от 01.01.2011 година, като новата разпоредба на ал. 5, чл. 26, от ЗСч е в сила и за годишните финансови отчети за 2010 г. (§ 30 и § 31 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).