Кликнете върху връзката, за да изтеглите документа.

Закон за корпоративното подоходно облагане–последни изменения ДВ бр. 94/30.11.2012 г.

     Коментар на промените в Закона  за

     корпоративното подоходно облагане – 2013 г.

През 2013 г. се променя механизма за определяне и внасяне на авансовите вноски за корпоративния данък. Базата за определяне на авансовите вноски се променя, като тя ще бъде прогнозната данъчна печалба за съответната година. Прогнозната данъчна печалба ще бъде определяна от съответното предприятие.

Предприятията ще трябва да декларират пред НАП прогнозния размер на данъчната си печалба за съответната година и подлежащите на внасяне авансови вноски, определени на базата на тази прогнозна печалба. Това деклариране ще става в годишната данъчна декларация за предходната година. Следователно в годишната данъчна декларация за 2012 г. предприятията ще трябва да декларират прогнозния размер на данъчната си печалба за 2013 г. и подлежащите на внасяне авансови вноски през 2013 г. В случай, че в течение на годината се окаже, че действителната печалба се отклонява от прогнозната, предприятието ще има право да коригира декларираните преди това авансови вноски, както в посока увеличение, така и в посока намаление. За да направи тази корекция, предприятието ще трябва да подаде отделна декларация за корекцията. За целите на определянето и внасянето на авансовите вноски, предприятията се разделят на три категории, в зависимост от нетните приходи от продажби за предходната година.

Категория I – предприятия с нетни приходи от продажби за предходната година до 300 хил.лв.

Тези предприятия не са задължени да правят авансови вноски. Освободени от задължение за внасяне на авансови вноски остават и новоучредените предприятия за годината на учредяване (с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон).

В случай, че тези предприятия пожелаят да внасят авансови вноски, същите ще се внасят по реда, предвиден за предприятията от категория II.

Категория II – предприятия с нетни приходи от продажби за предходната година от 300 хил.лв. до 3 000 хил.лв.

Тези предприятия са задължени да правят тримесечни авансови вноски.

Тримесечната авансова вноска се определя по следната формула:

АВ /тримесечна/ = (ПДП/4)хДС

където:

АВ тримесечна – тримесечната авансова вноска

ПДП – прогнозната данъчна печалба за текущата година

ДС – данъчната ставка на корпоративния данък (10%)

Предприятията от тази категория трябва да правят през годината три тримесечни авансови вноски (четвърта тримесечна авансова вноска не се дължи). Сроковете за внасяне на тримесечните авансови вноски са както следва:

-първа – до 15 април

-втора – до 15 юли

-трета – до 15 декември

В случай, че 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% тримесечните авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.

Категория III – предприятия с нетни приходи от продажби за предходната година над 3 000 хил.лв.

Тези предприятия са задължени да правят месечни авансови вноски.

Месечната авансова вноска се определя по следната формула:

АВ – месечна = (ПДП/12) х ДС

където:

АВ месечна – месечната авансова вноска

ПДП – прогнозната данъчна печалба за текущата година

ДС – данъчната ставка на корпоративния данък (10%)

Сроковете за внасяне на месечните авансови вноски са както следва:

– за януари, февруари и март – до 15 април

– за месеците от април до декември – в срок до 15-о число на месеца, за

който се отнася авансовата вноска.

В случай, че дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата на месечните авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.