Кликнете върху връзката, за да изтеглите документа.

Закон за бюджета на Държавно обществено осигуряване ДВ бр. 106/10.12.2013 г.

Коментар на промените в Закона за бюджета

на ДОО и КСО за 2014 г.

Представяме Ви най-важното Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2014 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 01.01.2014 г. 

 Минимален и максимален размер на осигурителния доход за 2014 г.:

1. Със Закона за бюджета на държавното обществено оигуряване за 2014 г.(чл. 8 от ЗБДОО) се увеличават минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии. (съгласно Мотивите към проектозакона нарастването е средно с 2,6% за 2014 г. в сравнение с 2013 г.). Най-ниският минимален      осигурителен доход е равен на 340 лв. – размерът на минималната работна заплата за 2014 г. (чл. 8, ал. 1, т.1);

Таблица на МОД-2014 г. можете да намерите в страница „Документи” на сайта

2. Запазва същият диференциран размер на       осигурителен доход за       самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2012 г.,       съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв.       (чл. 8 ал. 1 т. 2);

3. Запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните       земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв. (чл. 8       ал. 1 т. 3);

4. Запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се       лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за       започналите дейност през 2012 и 2013 г. съответно 420 лв. (чл. 8       ал. 2). Този доход, както и досега, се ползва и от лицата извън       посочените в чл.       4, ал. 3 т.1,2 и 4 от КСО, за които осигурителният доход е обвързан с       минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (чл. 8, ал. 2 и 3);

5. Увеличава максималният       месечен размер на осигурителния доход от 2200 лв. на 2 400 лв.       (чл. 8 ал. 1 т. 4);

 • Запазва се нулева вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, като      максималният размер на обезщетението се увеличава на 1200 лв. – чл. 15,      ал. 1 и 2
 • Запазва се минималната и максималната      граница (0,1- 0,4 на сто) на осигурителната вноска за      фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни      икономически дейности съгласно Приложение № 2 – чл. 13.
 • Увеличава  се минималният размер      на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли 2014 г. от 150      лв. на 154,50 лв. (чл. 9);
 • Запазва се минималният      дневен размер на обезщетението за безработица7,20 лв. (чл.      10);
 • увеличава размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна
  възраст на 340 лв. ( 240 лв.през 2013 г.)
 • Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице –      540 лв. (чл. 12).

Промени в Кодекса за социално осигуряване

С § 6 от ПЗР на ЗБДОО за 2014 г. се правят и промени и в Кодекса за социално осигуряване (КСО), като следва да се има превид, че:

 • се запазват в      общия случай размерите и съотношенията на осигурителните      вноски за фонд “Пенсия”:

17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 на сто – за сметка на работодателя и 7,9 на сто за сметка на работника, и

12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1:5,7 на сто, както и размерът на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират при условията на чл. 69 от КСО (военнослужещите, държавните служители по ЗМВР и др. лица, посочени в разпоредбата)

 • не се променят размерите и съотношенията между работодател и      работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60      към 40 на сто. За 2014 г. техните размери са, съответно:

фонд „Общо заболяване и майчинство” 3,5 на сто;

фонд „Безработица” 1,0 на сто;

фонд „Трудова злополука и професионална болест”от 0,4 до 1,1 – за сметка на работодателя (чл. 4а, ал. 3 т. 3, 4 и 5 и чл. 6, ал. 1 т.4, 5 и 6);

 • не се променят размерите и съотношенията между работодател и      работник за вноските за:

ДЗПО в УПФ, съответно 5 на сто в съотношение 2, 8 за сметка на работодателя на 2,2 за сметка на работника (чл. 157, ал. 1, т. 1 б „в” и ал. 3), както и за

професионален пенсионен фонд – съответно 12 на сто – за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто – за лицата, работещи при условията на II категория труд) (чл. 157, ал. 1 т. 2);

 • Запазва се  периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения      при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, при      безработица – 24 месеца, но се намалява при бременност и раждане – от
  24 на 18 месеца (чл. 41 ал. 1 и чл.      49 ал. 1);
 • Запазва  се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане      – 410 дни (чл. 50 ал. 1)
 • Запазва се  режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна      неработоспособност съгласно чл. 40 ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от      осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а      от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.

Освен промени, свързани с изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване, са направени и промени в други текстове на КСО, които дават възможност за по-точното им прилагане. От тях ще посочим:

 • включване на управителите на клонове на търговски дружества      в обхвата на разпоредбата на чл. 4 ал.1, т.7 от КСО;
 • регламентиран е срока, в      който оситурителите внасят сигурителните вноски за периодите по  чл.9 ал. 3 от КСО, т.е. случаите на незаконно уволнение,      незаконно недопускане или отстраняване от работа и т.н. чл.7, ал. 12– нова);
 • промени в задължителното пенсионно осигуряване:
 • осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли на съответната година с процент, равен на сбора
  от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна годинана пенсията (чл.100);
 • удължаване действието на т.нар. „таван на пенсиите” с 5 години – до 31 декември 2018 г. (§ 5 от ПЗР);
 • – изрично регламентиране, че през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по (чл. 68, ал. 1) се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по(чл. 68, ал. 3) се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж ((§ 6б от ПЗР на КСО);
 • създаване на нова разпоредба в КСО, изискваща НОИ да създава и      поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по      обжалването им (чл. 33, ал. 5, т.12– нова). В тази връзка      се урежда използването на вписваните в него данни при отпускане на парични      обезщетения за болест и майчинство, като са направени промени в      структурирането и съдържанието на глава четвърта „Обезщетения”