Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите – ДВ бр.103 от 28.12.2012

В ДВ, бр. 103 от 28. 12. 2012 г. е публикувана

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 01. 01. 2013 г.

Изтеглете документа от ТУК

Становище на НАП във връзка с измененията в Наредба Н-8 с примери от 11.01.2013 г.

Коментар на промените в Наредба № Н-8

Извършените изменения и допълнения целят синхронизиране на разпоредбите на Наредба № Н-8 с промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСВР). Основните промени са свързани с:
– регламентиране на нови срокове за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2 от КСО с оглед въведения единен срок за внасяне на осигурителните вноски(до 25 число);

Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.

Въведени са три нови документа (две декларации и едно заявление);
• декларация образец № 8 съгласно приложение № 8 към чл. 2, ал. 4. Тя се подава от лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от КСО (чл. 2, ал. 4). Декларацията се подава в ТД на НАП преди заплащане на осигурителните вноски по чл. 9а от КСО на хартиен носител (чл. 3, ал. 5 и чл. 6, ал. 1, т. 5);
• декларация образец № 9 съгласно приложение № 9 към чл. 2, ал. 5. Тя се подава от лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО (чл. 2, ал. 5). Подава се в компетентната ТД на НАП преди внасяне на вноските за здравно осигуряване на хартиен носител (чл. 3, ал. 6 и чл. 6, ал. 1, т. 5);
• заявление за избор на погасяване на задължение за здравноосигурителни вноски съгласно приложение № 10. То се подава от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, които имат право да заявят чрез посоченото заявление кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват (чл. 2а). Подава се в ТД на НАП на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията (чл. 3а).

Направени са корекции в следните пет приложения:
• Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 (Декларация образец № 1 и указанията към нея). С § 21 от Преходните и заключителните разпоредби е посочено, че за периода 1 януари – 31 декември 2013 г. не се попълват т. 12.4 и 30;
• Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 (Декларация образец № 3 и указанията към нея);
• Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 (Декларация образец № 5 и указанията към нея);
• Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 (Декларация образец № 6 и указанията към нея);
• Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 (Декларация образец № 7 и указанията към нея).


Закон за корпоративното подоходно облагане 2013 г.

Кликнете върху връзката, за да изтеглите документа.

Закон за корпоративното подоходно облагане–последни изменения ДВ бр. 94/30.11.2012 г.

     Коментар на промените в Закона  за

     корпоративното подоходно облагане – 2013 г.

През 2013 г. се променя механизма за определяне и внасяне на авансовите вноски за корпоративния данък. Базата за определяне на авансовите вноски се променя, като тя ще бъде прогнозната данъчна печалба за съответната година. Прогнозната данъчна печалба ще бъде определяна от съответното предприятие.

Предприятията ще трябва да декларират пред НАП прогнозния размер на данъчната си печалба за съответната година и подлежащите на внасяне авансови вноски, определени на базата на тази прогнозна печалба. Това деклариране ще става в годишната данъчна декларация за предходната година. Следователно в годишната данъчна декларация за 2012 г. предприятията ще трябва да декларират прогнозния размер на данъчната си печалба за 2013 г. и подлежащите на внасяне авансови вноски през 2013 г. В случай, че в течение на годината се окаже, че действителната печалба се отклонява от прогнозната, предприятието ще има право да коригира декларираните преди това авансови вноски, както в посока увеличение, така и в посока намаление. За да направи тази корекция, предприятието ще трябва да подаде отделна декларация за корекцията. За целите на определянето и внасянето на авансовите вноски, предприятията се разделят на три категории, в зависимост от нетните приходи от продажби за предходната година.

Категория I – предприятия с нетни приходи от продажби за предходната година до 300 хил.лв.

Тези предприятия не са задължени да правят авансови вноски. Освободени от задължение за внасяне на авансови вноски остават и новоучредените предприятия за годината на учредяване (с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон).

В случай, че тези предприятия пожелаят да внасят авансови вноски, същите ще се внасят по реда, предвиден за предприятията от категория II.

Категория II – предприятия с нетни приходи от продажби за предходната година от 300 хил.лв. до 3 000 хил.лв.

Тези предприятия са задължени да правят тримесечни авансови вноски.

Тримесечната авансова вноска се определя по следната формула:

АВ /тримесечна/ = (ПДП/4)хДС

където:

АВ тримесечна – тримесечната авансова вноска

ПДП – прогнозната данъчна печалба за текущата година

ДС – данъчната ставка на корпоративния данък (10%)

Предприятията от тази категория трябва да правят през годината три тримесечни авансови вноски (четвърта тримесечна авансова вноска не се дължи). Сроковете за внасяне на тримесечните авансови вноски са както следва:

-първа – до 15 април

-втора – до 15 юли

-трета – до 15 декември

В случай, че 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% тримесечните авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.

Категория III – предприятия с нетни приходи от продажби за предходната година над 3 000 хил.лв.

Тези предприятия са задължени да правят месечни авансови вноски.

Месечната авансова вноска се определя по следната формула:

АВ – месечна = (ПДП/12) х ДС

където:

АВ месечна – месечната авансова вноска

ПДП – прогнозната данъчна печалба за текущата година

ДС – данъчната ставка на корпоративния данък (10%)

Сроковете за внасяне на месечните авансови вноски са както следва:

– за януари, февруари и март – до 15 април

– за месеците от април до декември – в срок до 15-о число на месеца, за

който се отнася авансовата вноска.

В случай, че дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата на месечните авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.

 


Закон за данъците върху доходите на физическите лица 2013

Кликнете върху връзката, за да изтеглите документа.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица–последни изменения ДВ бр.94/ 30112012 г

     Коментар на промените в ЗДДФЛ в сила от

     01.01.2013 год.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г., са въведени със ЗИД ЗДДС в преходните и заключителни разпоредби на § 57

Обобщение на по-важните и често приложими в практиката промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г.

1.      Лихвите върху депозитните сметки на физически лица (местни и чуждестранни). Доходите от лихви по депозитни сметки в български търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в страната, както и от други банки в държава – членка на ЕС или ЕИП стават облагаеми (чл.13, ал. 1, т. 8 – изм.).

От 01. 01. 2013 г. лихвите по депозити на местни физически лица се облагат върху брутната сума с 10 на сто окончателен данък (чл.38, ал. 13 – нова ), като възникването на данъчното задължение върху лихвите, се свързва с момента на начисляване на лихвата по депозитната сметка, а не с датата на фактическото й изплащане, назависимо от объркващия на пръв поглед термин «придобиване» (чл.11, ал. 1, т. 2).

Данъкът върху лихвите по депозитните сметки на местни физически лица, открити в търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната се удържа и внася от самата банка/клон в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода, т.е. в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на лихвата по банковата сметка, като при депозити, при които е уговорено авансово плащане на лихвата (при откриване на депозита или периодично) е изрично регламентирано, че данъкът се удържа към датата на падежа или датата на предсрочното прекратяване на депозита, а не датата на самото авансово плащане (чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ – нова, чл. 11, ал. 5 – нова).

При облагане на лихвите по депозитни сметки на чуждестранните физически лица от ЕС и ЕИП отново се възстановява обичайният механизъм за облагане на лихви на чуждестранни лица. При останалите чуждестранни лица (от страни извън ЕС и ЕИП) няма промяна. Лихвите по депозитните им сметки винаги са били облагаеми.

Лихвата по депозитна сметка в полза на местно физическо лице от търговска банка извън територията на страната (независимо дали става въпрос за страна от ЕС, ЕИП или трета страна) винаги са облагаеми, като се облагат с окончателен данък 10 на сто (чл.38, ал. 13 – нова и чл.46, ал. 1 – изм.). Данъкът се внася от местното физическо лице, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването му по сметка на ТД на НАП по постоянния му адрес (чл.67, ал. 1 – изм. и чл.68, ал. 1 от ЗДДФЛ). Придобитите доходи от лихви по депозитни сметки извън страната подлежат информативно задължително на деклариране в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (чл.50, ал. 1, т. 3, б. »в» – изм. и чл.52, ал. 1, т. 4).

Доколкото «депозитни сметки“ са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва) (т. 58 от § 1 на ДР – нова), то остават необлагаеми и през 2013 г. доходите генерирани по безсрочните банкови сметки (разплащателни и спестовни, вкл. детски спестовен влог) с източник България или друга страни от ЕС или ЕИП.

2.      Регламентиране цената на придобиване, небходима при определяне на облагаемия доход при продажба или замяна на имущество, в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице – собственик (чл. 33, ал. 6, т. 10 – нова). Приема се,че цената на придобиване, която трябва да се има предвид при определяне на облагаемия доход по реда на чл. 33 от ЗДДФЛ е данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на едноличния търговец от търговския регистър. „Данъчна стойност“ за целите на чл. 33, ал. 6, т. 10 е тази по смисъла на чл. 53, ал. 4 от ЗКПО, т.е. данъчната амортизируема стойност на актива, намалена с начислената данъчна амортизация за него (т. 57 от § 1 на ДР – нова);

3.      Въвеждане срок за издаване на образците на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (чл. 45, ал. 8 – нова). Регламентира се, че Служебната бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (изготвяна в два случая – за доходи от друга стопанска дейност по смисъла на чл. 29 от ЗДДФЛ и за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество по смисъла на чл. 31 от ЗДДФЛ) и Служебната бележки по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ) се издават при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването им – в срок до 15 април на следващата година;

4.      Промени в декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ, свързани с обхвата на декларираните доходи и сроковете на подаването й. От 01.01.2013 г. обхватът на данъците, подлежащи на декларирани по реда на чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, се разширява. Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи на физически лица, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за всички данъци, които са задължени да удържат и внасят по реда на ЗДДФЛ, а не само за окончателни данъци в полза на чуждестранни лица по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ, както бе до 31.12. 2012 г. (чл. 55, ал. 1 – изм.). Следователно според разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ обект на деклариране от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи следва да бъдат:

окончателните данъци, дължими върху доходи на местни и чуждстранни лица по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ;

авансовия данък, дължим върху изплатени доходи от друга стопанска дейност и наеми или друго възмездно предоставяне на имущество или права. Не се декларира единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация по реда на чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ (чл. 55, ал. 3),

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци в ТД на НАП по регистрацията си (чл. 56  – изм., чл. 57 – изм. и чл. 66, ал. 1). Това означава, че срокът на подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, като правило ще е тримесечен (до края на месеца следващ тримесечието на начисляване/изплащане на дохода), с изключение на случаите на доходите от лихви по депозитни сметки данъкът, върху които се дължи от търговската банка/клон на чуждестранна банка в страната ежемесечно – до края на всеки месец, следващ месеца на придобиването им).

Същата декларация се подава в сроковете на внасяне на данъка и от самите физически лица, придобили дохода, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице (чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ);

5.      Конкретизиране на доходите, които предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи посочват в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. От 01. 01. 2013 г. на деклариране в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ подлежат само изрично изброени доходи, т.е. предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, посочват изплатените през годината доходи на физически лица, само ако са изрично изброени в ал. 1 на чл. 73 от ЗДДФЛ. Ако даден доход не е сред изброените в чл. 73, ал. 1, т. 1- 4 от ЗДДФЛ – той не подлежи на деклариране. Следователно освен доходите от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ и доходите от задължителното социално осигуряване, вече не подлежат на деклариране в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ голяма част от необлагаемите доходи, а други (посочените в чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 8, 9, 20, 21 и 24 ) се посочват само, ако превишават прага от 5000 лв.;

6.      Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък при доходи от трудови правоотношения. Авансовият данък, определян по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, който работодателят е задължен да удържа, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан от лицата или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ (чл. 65, ал. 11- изм.). Срокът е синхронизиран с този за внасяне на дължимите социални и здравни осигуровки;

7.      Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от друга стопанска дейност и наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Във всички случаи на авансово облагане на доходи от друга стопанска дейност и наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество дължимият данък се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, независимо от това дали данъкът се удържа и внася от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на съответния доход (чл. 65, ал. 12 – изм.) или физическото лице получател на дохода (чл. 67, ал. 1 и 2 – изм.). И в двата случая за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък (чл. 65, ал. 12 – изм. и чл. 67, ал. 2 – изм.);

8.      Промени в сроковете за внасяне на окончателния данък върху доходи на местни и чуждестранни физически лица. Промяната в сила от 01. 01. 2013 г. цели постигане на максимално уеднаквяване на сроковете за внасяне на окончателен данък по реда на чл. 37 и чл. 38, като водещ е края на месеца, следващ тримесечието на начисляването/изплащането на дохода, без значение от вида на дохода и кой следва да удържи и внесе данъка (чл. 65, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 – изм. и чл. 67, ал. 1 – изм.). Промените в сроковета на деклариране на окончателните данъци наложиха въвеждане на преходни разпоредби (§ 59 и §  60 от ПЗР).


Закон за счетоводството

Кликнете върху връзката, за да изтеглите документа.

Закон за счетоводството-последни изменения ДВ бр. 34 от 29.04.2011 г.

Коментар на промените в

 Закона за счетоводството в сила от 03.05.2011 година

Представяме Ви няколко промени в Закона за счетоводството:

С § 14 от ПЗР на ЗИДЗТР се направени отделни промени в Закона за счетоводството (ЗСч). Промените са в сила от 03. 05. 2011 г. и включват:

1. Поетапен ред за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър от съответните търговци:

– едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;

– дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;

– всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година (чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч);

2.Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не прилагат разпоредбите за публикуване на годишните финансови отчети, предвидени в чл. 40 от ЗСч (чл. 40, ал. 8 от ЗСч). Създадена е и преходна разпоредба съгласно, която едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и 2 на § 9а от ПЗР на ЗСч по отношение на актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен независим финансов одит (§ 9а, ал. 6 от ПЗР нa ЗСч);

3. Намаляване на долната граница на санкцията за неспазване на изискването за публикуване на годишните финансови отчети (чл. 47, ал. 3 от ЗСч).

(Още информация)


Закон за Търговски регистър

Кликнете върху връзката, за да изтеглите документа.

Закон за Търговски регистър, последни изменения ДВ бр.34 от 29.04.2011г.

Коментар на промените в

 Закона за Търговски регистър в сила от 03.05.2011 година

Накратко основните промени в Закона за търговския регистър (ЗТР) са свързани с:

1. Подробна дефиниция на понятията „търговски регистър“, предвиждаща защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (чл. 2 от ЗТР), както и регламентиране на принципи на търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпът до Търговския регистър (чл. 2а от ЗТР);

2. Въведен е регистриран достъп до делото на търговеца. Досега достъпът беше анонимен и широко достъпен, предразполагащ към множество злоупотреби с лични данни. С промените достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез универсален електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп – по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4 от ЗТР;

3. Въведено е изискването акционерните дружества (АД) и командитните дружества с акции (КДА) да подават заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове само по електронен път (чл. 17, ал. 2 от ЗТР);

4. Удължени са сроковете за произнасяне на длъжностните лица по регистрацията по заявленията за вписване и за заличаване, по заявленията за обявяване на актове и на годишните финансови отчети (чл. 19, ал. 2 и 3 от ЗТР);

5. Много важно нововъведение е възможността за отстраняване на допуснати от заявителя нередности при подаване на съответното заявление (чл. 22, ал. 4 от ЗТР). С това се цели да се намалят отказите за дребни нередности и технически грешки, а с това и плащането на повторни такси, което би облекчило потребителите;

6. Създаден е механизъм за:

(Още информация)


  • Счетоводно обслужване от Счетоводна къща България ООД

  • 1996-2024 © Счетоводна къща България ООД. Всички права запазени.
    SEO оптимизация за търсачки, обучения и консултации от Webfiniti
    Разработка на приложения и апликации. Фейсбук приложения от Webfiniti
    SEO услуги, оптимизация на уебсайтове за търсачки от Webfiniti
    Поръчайте SEO одит услуги от Webfiniti