Обработка на възнагражденията на различни видове и категории работници с програмен продукт „Бизнес Навигатор – заплати” във всички сфери на икономиката, съобразени с трудово-правните отношения и Българското законодателство:

  • Ежемесечна обработка на кадровата информация на фирмата;
  • Изготвяне на трудови договори, назначавания, уволнявания, отпуски, болнични, документи при напускане;
  • Месечна ведомост за заплати и отпечатване на фишове;
  • Изготвяне на месечни декларации към НАП, свързани с трудовите възнаграждения;
  • Изготвяне на платежни нареждания , свързани с осигуряването;
  • Представяне пред НАП и НОИ при ревизии;