• Закон за счетоводство;
  • Закон за корпоративното подоходно облагане;
  • Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
  • Закон за данък добавена стойност;
  • Закон за местните данъци и такси;
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК);