Счетоводна къща България ООД предлага „Годишно счетоводно приключване“ и „годишен счетоводен отчет“ – счетоводни услуги за годишно приключване и изготвяне на годишен отчет на фирми от София и цяла България.

Годишното счетоводно приключване е завършващ етап на счетоводно-отчетната работа за отчетния период. По своята същност то представлява подробен и задълбочен преглед – отчет и анализ на цялостната едногодишна дейност на предприятието. Като етап от счетоводния процес, годишното приключване представлява комплекс от взаимно свързани отчетни и изчислителни работи и процедури, които се извършват в определена последователност. Задължително се извършва подробен анализ и инвентаризация на наличните активи и пасиви на предприятието към края на отчетния период (31 декември).

Установява се крайния финансов резултат от цялостната дейност на предприятието през годината. Отразяват се постигнатите резултати от продажбите на продукция, стоки, услуги и други.

Годишното счетоводно приключване включва:

  • Годишни инвентаризации;
  • Съставяне на годишен финансов отчет към 31 декември на съответната финансова година, включващ Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричен поток, Отчет за собствен капитал, Оповестяване на счетоводната политика и други;
  • Изтогвяне и подаване на годишна данъчна декларация.