• Изготвяне на годишни данъчни декларации за данък върху доходите на физическите лица;
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации за корпоративен данък;
  • Съдействие при контакти с органите по приходите за издаване на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения;