Счетоводната обработка се извършва със счетоводен софтуер „Бизнес Навигатор”, който позволява гъвкава настройка към спецификата на фирми с различен предмет на дейност.

  • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на фирмата съобразени със спецификата на осъществяваната стопанска дейност;
  • Месечна обработка на първичните счетоводни документи;
  • Изготвяне и подаване на месечни декларации по ДДС, ВИЕС, Интрастат;
  • Ежемесечно следене на разплащанията с клиенти и доставчици;
  • Актуална информация за финансовия резултат;
  • Амортизации на дълотрайни активи;