В ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани ЗБДОО и ЗБНЗОК за 2019 г.

Можете да изтеглите ЗБДОО от ТУК

Със ЗБДОО за 2019 г. са определени размерите на месечния осигурителен доход за годината:

1. Минималните месечни размери на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (минималните осигурителни прагове), които ще се прилагат за 2019 г. са определени с Приложение №  1 към  чл. 9 т.1  от ЗБДОО за 2019 г.;

2. Въведен е минимален месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 560 лв. за 2019 г. (с чл. 9 т.2 от ЗБДОО за 2019 г.);

3. Минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите е определен в размер на 400 лв. за 2019 г. (чл. 9 т.3  от ЗБДОО за 2019 г.);

4. Максималният месечен осигурителен доход за 2019 г. е определен в размер на 3000 лв. (с чл. 9 т. 4 от ЗБДОО за 2019 г.).

5. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 74,29 лв. (с чл. 11 от ЗБДОО за 2019 г.).

6. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. – 380 лв. (с чл. 12 от ЗБДОО за 2019 г.).

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете:

  • “Пенсии”,
  • “ОЗМ” и
  • “Безработица”

Размерите на осигурителните вноски за фонд “ТЗПБ” за 2019 г. са определени с Приложение № 2  към чл. 14 от ЗБДОО за 2019 г.

За 2019 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС”. Това изрично е определено с чл. 15 ал. 1 от ЗБДОО за 2019 г.

Със ЗБДОО за 2019 г. са направени някои изменения и допълнения в КСО.

Като най-значима промяна може да се открои разширяването кръга на самоосигуряващите се по кодекса лица чрез добавянето към чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО на лицата, които се облагат по реда на чл. 26 ал. 7 от ЗДДФЛ.

Можете да изтеглите ЗБНЗОК от ТУК

Със ЗБНЗОК за 2019 г. е определен размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2019 г., а именно 8 на сто (с чл. 2 от закона).

Със ЗБНЗОК за 2019 г. са направени някои изменения и допълнения в ЗЗО.

Най-съществена е  промяната в 40, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗЗО относно лицата по чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО (морските лица) и тяхното здравно осигуряване, когато работят и по без трудово правоотношение – независимо от размера (след намаляването му с разходите за дейността) на възнаграждението по “гражданския договор”.